HILSEN FRA RIISBY

På Riisby har vi mange prosjekter på gang. På Landsmøte til Det Hvite Bånd på Stord fortalte jeg litt om det vi holder på med for tiden.
Det stilles mange krav til institusjonsdrift. Et av disse er innenfor det vi med en samlebetegnelse kan kalle kvalitetssikringsarbeid. I følge spesialisthelsetjenesteloven skal institusjonen blant annet ha et eget kvalitetsutvalg.

For tiden jobber vi med et prosjekt knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Institusjonen skal knyttes opp til Norsk Helsenett og da forutsettes det at alt er på plass når det gjelder sikkerhet. I tillegg jobber vi med å forbedre internkontrollsystemene våre. Blant annet har vi gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse på driften av institusjonen og på arbeidsmiljøet.

Videre har vi hele dette året jobbet med et IA (Inkluderende arbeidsliv) prosjekt når det gjelder å fremme trivsel på arbeidsplassen. Her har vi hatt to samlinger for hele personalgruppa. Nå er vi i gang med å jobbe i mindre grupper med delprosjekter knyttet til temaene som ble berørt i fellessamlingene.

Temaene det dreier seg om er verdier, holdninger og kommunikasjon, organisering og struktur, faglig utfordringer, trivsel og lederskap. Formålet er å dyktiggjøre oss selv slik at vi hele tiden kan gi pasientene den beste hjelp, i tråd med vår Virksomhetside. Arbeidsgruppene forventes å komme med forbedringstiltak innen angitt tema og de skal levere sine bidrag innen midten av desember. Riisby driver stadig med rekruttering av ansatte. Dette er et svært viktig arbeid. Søkere skal vurderes ut i fra faglige kvalifikasjoner både i forhold til utdanning og arbeidserfaring, og personens skikkethet i forhold til jobben som skal besettes.

Intervju og innhenting av referanser er viktige verktøy i utvelgelsesprosessen. Ofte har vi mange gode søkere, noe som kan gjøre det vanskelig å velge. Høy gjennomsnittsalder i staben gjør at det gradvis vil bli en del utskiftninger i årene som kommer. Generasjonen som snart blir pensjonister, har i stor grad formet Riisby til det denne institusjonen er i dag!

En av dem jeg tenker på i denne sammenhengen er Audun Solum, som i disse dager tar avskjed med Riisby. Han har arbeidet som behandler på Riisby i nærmere 30 år. Han representerer den verdifulle kunnskapen som må tas vare på og overføres til neste generasjon.

Forhåpentligvis vil det skje en del kunnskapsoverføring mellom aktørene i de ulike arbeidsgruppene som pågår. Vi har også flere andre prosjekter på gang som det tar for mye plass å komme inn på her.

Men som dere sikkert skjønner så har det vært en innholdsrik og travel høst på Riisby. Den øvrige driften på institusjonen skal jo gå sin gang selv om staben til tider er engasjert i ulike prosjekter i tillegg til det daglige.

Selv om vi foreløpig ikke har sett den første snøen her på Østlandet ennå, må vi regne med å stifte bekjentskap med vinteren om ikke så lenge.

Snart er det førjulstid med alt det som hører med. På Riiby prøver vi å gjøre denne tiden så hyggelig som mulig, uten å stresse eller legge opp til store forventninger om alt som skal skje. Vi vet at mange gruer seg til høytiden. Ved at den enkelte selv kan bestemme hva det er ok å delta på, håper vi at både førjulstid og selve julen kan for den enkelte pasient oppleves god dette året.

Vi vil samtidig få benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul!

Hilsen fra Riisby
v/ Tove Kristin