RAPPORT FRA MADAME LAUREN MBE - NDALA KITENGE, WCTU PRESIDENT / DRC

I FREMTIDEN: En stoff-fri nasjon er mulig hvis, og bare hvis, alle interessenter er involvert (familie, stat, skoleveiledere, universitetsledere, sivilsamfunn, tekniske og finansielle partnere osv. )

Siden verdens skapelse har mennesket stått i sentrum av utviklingen av sine omgivelser. Nasjoner har alltid brukt sterke og effektive virkemidler som har kunnet bidra til fremdrift og utvikling, mens de har søkt måter og metoder for å utrydde skadelige faktorer på veien mot et bedre samfunn.

Det Hvite Bånd, Womans Christian Temperance Union (WCTU), har merket seg at blant skadelige faktorer som nevnes i denne sammenhengen, er alkohol, røyking og narkotikamisbruk ikke ansett som en farlig fiende, på tross av at dette utgjør en større trussel mot utviklingen av DRC enn angrep fra væpnede gjenger.

Ifølge programmet til organisasjonen Den Nasjonale Kampen mot narkotikamisbruk (PNLTC), er 22,3 % av skolebarn Kinshasa og 26, 6 % studenter i Lubumbashi (Katanga) røykere. Nasjonal statistikk fra 2008 over forbruket av tobakk i Den demokratiske republikken Kongo viser at 37,5 % av guttene og 22 % av jentene i alderen 13-17, røyker alle typer tobakk. Disse tallene er hentet fra en undersøkelse utført i Lubumbashi og Kinshasa som en del av den globale overvåking av røyking i skolen i 2008. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert av helseministeren Victor Makwenge, 31. mai i Kinshasa i anledning av Verdens tobakksfrie dag.

Gitt omfanget av situasjonen, kvalifiserte dette til å ha status som en global tobakksepidemi. Verdens helseorganisasjon anslår at over 94 % av befolkningen fortsatt ikke er beskyttet av lovgivning som totalforbyr røyking. Det viser at mye gjenstår.

Det er i denne sammenheng at W.C.T.U. / R.D.C. har gjennomført holdningskampanjer i tre år for å informere offentligheten om narkotikamisbruk i våre liv og våre samfunn, noe som gjenspeiles i bildet under.

1.1. HVEM ER DET HVITE BÅND / WOMANS CHRISTAN TEMPERENCE UNION , (WCTU)?
Womans Christan Temperence Union, (WCTU) er en organisasjon av kristen kvinner som kjemper mot bruken av tobakk, alkohol og narkotika. Organisasjonen tar sikte på en varig forbedring av menneskers liv og å være deltagende og bevisst i forhold til befolkningens levevilkår.

1,2 . HVA ER VÅR VISJON?
WCTU visjon er et rusfritt samfunn, som gjenspeiles i befolkningens verdisett.

1,3. HVA ER VÅR MISJON?
Vår misjon er å utdanne, opplyse og veilede folk i arbeidet for sosial endring og til individuell atferdsendring.

1,4 . GENERELL MÅLSETNING
Bidra til forbedring av folkehelsen gjennom å arbeide for oppvåkning og bevisstgjøring knyttet til narkotikabruk i byen provinsen Kinshasa.

1,5 . SPESIFIKK MÅLSETNING
For å nærme seg eller oppnå de overordnede målsettingene, fokuserer vi spesielt på følgende mål:
• Å redusere narkotikaforbruket i landet gjennom å arbeide for økt bevissthet i befolkningen (Oppvåkning)
• Redusere dødeligheten og sykdom gjennom kunnskapsformidling til narkomane ved avrusningssentre som støttes av byen Kinshasa.

1,6 . PÅ HVILKE OMRÅDER I ER WCTU INVOLVERT?
WCTU er involvert i sosialt og humanitært arbeid, utvikling gjennom helseopplysning, psykososial støtte og profesjonell, sosionomfaglig veiledning (lærlingvirksomhet).

II. ORGANISERING OG SAMARBEIDSRAMMER WCTU ER STRUKTURERT I TRE ORGANER:
- Generalforsamlingen (GA);
- Styret (CA), og;
- Styringskomiteen (SC). Hvert av disse organene har et særskilt ansvar i organisasjonen. I Den Demokratiske Republikken Kongo, samarbeider WCTU med følgende byråer og programmer:
• Verdens helseorganisasjons (WHO) nasjonale program for bekjempelse av narkotikamisbruk og giftige stoffer (PNLTC);
• Nasjonalt nettverk for kampen mot tobakk og annet stoffmisbruk (RENALCOT); • Sannheten Om Stoff (USA).

2,1. RESSURSER 2.1.1. Menneskelige ressurser
I dag har WCTU /DRC en stab på 55 faste medlemmer, 15 menn og 40 kvinner.

2.1.2. Økonomiske ressurser
For å sikre gjennomføringen av sosiale programmer og prosjekter i Den Demokratiske Republikken Kongo WCTU -/DRC, er det kun organisasjonens president og visepresident som mottar lønn. Andre medlemmer jobber frivillig, og bidrar fysisk og finansielt på ad hoc-basis For dette formålet har WCTU /DRC mobilisert på nasjonalt nivå og skaffet til veie rundt $ 5,342.00 dollar i perioden 2013-2015. Prosjektgjennomføring er planlagt for en 3-årsperioden i byen provinsen Kinshasa, spesielt i kommunene Lemba og Mont Ngafula.

2.1.3. Materielle ressurser
Når det gjelder materiale, har WCTU - DRC pr. dags dato:
- 2 Datamaskiner, en stasjonær og en laptop;
- 1 Flerfunksjonsskriver;
- 1 Strømkonverterer (likestrøm/vekselstrøm)
- 2 Kontorbord
- 6 Kontorstoler
- 1 Kjøleskap
- 1 Hullemaskin
- 5 Permer
Dette anses som svært utilstrekkelig for utførelsen av WCTUs oppdrag i Den demokratiske Republikken Kongo.

III . GJENNOMFØRTE PROSJEKTER / AKTIVITETER
I løpet av denne treårsperioden har WCTU/DRC fokusert på følgende områder og prosjekter:

3,1 . UTDANNING OG FOREBYGGING AV MISBRUK AV NARKOTIKA I SKOLENE.
Utdanning og forebygging av misbruk av narkotika i skolen er et oppsø- kende, pedagogisk program. Målet med programmet er å få skoleledere, lærere, elever, foreldre og andre medlemmer av skolesamfunnet til å bli klar over skadevirkningene av alkohol, tobakk og narkotika hos individet og i samfunnet, og å bidra til å forebygge narkotikabruk og til reduksjon av følgene av bruken av rusmidler. Gjennom dette prosjektet har 298 mennesker fra forskjellige skoler blitt oppmerksomme på skadevirkningene ved narkotikamisbruk.

3,2. BEVISSTGJØRINGSPROSJEKT MOT NARKOTIKABRUK I SKOLENE I KOMMUNENE LEMBA OG MONT NGAFULA
Som en del av dette prosjektet har tre skoler vært mål for WCTU:
- Den Kristne Skolen i Kinshasa, Lemba / Righini;
- Complexe Scolaire TUZOLANA Mont Ngafula / Kimwenza;
- Barneskolen Mayela, Mont Ngafula, District II Tshad. Ved disse skolene har 942 elever, lærere og foreldre deltatt i bevisstgjøringsprosjektet rettet mot bruk av rusmidler i den offentlige skolen under temaet "alkoholforbruk, tobakk og narkotika, et hinder for menneskelig og nasjonal utvikling"

3,3. PSYKOSOSIAL STØTTE TIL RUSMISBRUKERE
I Den Kristne Forsamlingen i Kinshasa (ACK) Righiniområdet har WCTU - DRC kun hatt mulighet til å undervise 123 personer om skadevirkningene ved rusavhengighet. Grunnet mangel på finansiering har vi her ikke kunnet gjøre nok for å øke befolkningens psykososiale trygghet.