Tobakk

Tobakksepidemien er en av de største offentlige helsetrusler verden noensinne har møtt, og drepte rundt 6 millioner mennesker i året. Mer enn 5 millioner av disse dødsfallene er et resultat av direkte bruk av tobakk, mens mer enn 600 000 er et resultat av at ikke-røykerne blir utsatt for passiv røyking.

Nesten 80 % av de mer enn 1 milliard røykere i verden, lever i lav- og mellominntektsland, hvor vekten av tobakksrelatert sykdom og død er tyngst.

Tobakksbrukere som dør tidlig fratas familiens av inntekt, får økt kostnadene for helsetjenester og en stagnert økonomisk utvikling.

I noen land jobber barn fra fattige familier ofte med tobakkavling for å gi familiens inntekt. Disse barna er spesielt utsatt for "grønn tobakksykdom", som er forårsaket av nikotin som absorberes gjennom huden fra håndtering av våte tobakksblader. Overvåkning er nøkkelen

God overvåking sporer omfanget og karakteren av tobakksepidemien, og viser hvordan man best kan skreddersy politikk. Bare 1 i 3 land, som representerer en tredjedel av verdens befolkning, overvåker tobakksbruk
ved å gjenta nasjonalt representative ungdoms- og voksenundersøkelser minst en gang hvert 5. år.

PASSIV RØYKING DREPER
Passiv røyking er røyken som fyller restauranter, kontorer eller andre lukkede rom når folk brenner tobakksprodukter som sigaretter, bidis og vannpiper. Det er mer enn 4000 kjemikalier i tobakksrøyk, hvorav minst 250 er kjent for å være skadelig, og mer enn 50 er kjent for å forårsake kreft.

Det eksisterer ikke et sikkert nivå for å bli eksponering for passiv røyking. Hos voksne fører til passiv røyking til alvorlige kardiovaskulære- og respiratoriske sykdommer, inkludert koronar hjertesykdom og lungekreft. Hos spedbarn fører det plutselige død. Hos gravide kvinner, fører det til at barnet får lav fødselsvekt.

Nesten halvparten av (VERDENS?) barn/ALLE BARN I VERDEN puster regelmessig inn luft forurenset av tobakksrøyk på offentlige steder. Passiv røyking fører til mer enn 600 000 tidlige dødsfall per år.

28 % av ofrene for dødsfall forårsaket av passiv røyking i 2004, var barn. Alle mennesker skal kunne puste tobakksrøyk-fri luft. Røykfrilover beskytter helsen til ikke-røykerne, er populære, skader ikke forretningsvirksomhet og oppmuntre røykere å slutte. Over 1,3 milliarder mennesker, eller 18 % av verdens befolkning, er beskyttet av omfattende nasjonale røykfrilover.

TOBAKKSBRUKERE TRENGER HJELP TIL Å SLUTTE
Studier viser at få mennesker forstår de spesifikke helserisikoene ved tobakksbruk. For eksempel, en undersøkelse i Kina fra 2009 viste at bare 38 % av røykerne visste at røyking

fører til koronar hjertesykdom, og bare 27 % visste at det fører til hjerneslag. Blant røykere som er klar over farene ved tobakk, ønsker de fleste å slutte. Rådgiving og medisiner kan mer enn doble sjansen for at en røyker som prøver å slutte vil lykkes.

Nasjonale omfattende røykesluttkampanjer, med hel eller delvis kostnadsdekning, er tilgjengelig for å hjelpe tobakksbrukere til å slutte i bare 24 land, som representerer 15 % av verdens befolkning. I en fjerdedel av lavinntektsland finnes det ikke hjelp til røykeslutt av noe slag

BILLEDADVARSLER FUNGERER
Hardtslående anti-tobakksreklame og sterke pakkeadvarsler, spesielt de som har bilder, redusere antall barn som begynner å røyke og øker antall røykere som slutter.

Sterke og tydelige advarsler kan overtale røykere å beskytte helsen til ikke-røykere ved at de røyker mindre inne i hjemmet og unngår røyking i nærheten av barn. Studier utført etter gjennomføring av bildepakkeadvarsler i Brasil, Canada, Singapore og Thailand, viser konsekvent at bildeadvarsler økte folks bevissthet om skadene ved tobakksbruk.

Bare 42 land, som representerer 19 % av verdens befolkning, benytter seg av den mest effektive formen for bildeadvarsler, der advarsler er
Tobakk

Skrevet på det lokale språket og dekker et gjennomsnitt på minst halvparten av forsiden og baksiden av sigarettpakken. De fleste av disse landene er lav- eller mellominntektsland.

Massemediekampanjer kan også redusere tobakksforbruket ved å påvirke folk til å beskytte ikke-røykere og overbevisende ungdommer om helseutbyttet ved å slutte å bruke tobakk.

Over halvparten av verdens befolkning bor i de 39 landene som har i verksatt minst en sterk anti-tobakkmassemedia kampanjen i løpet av de siste 2 årene.

REKLAMEFORBUD GIR LAVERE FORBRUK
Forbud mot tobakksreklame, markedsføring og sponsing kan redusere forbruket av tobakk. Et omfattende forbud mot all tobakksreklame, markedsføring og sponsing kan redusere tobakksforbruket med et gjennomsnitt på ca. 7 %, men noen land opplever en nedgang i forbruket på opptil 16 %. Kun 29 land, som representerer 12 % av verdens befolkning, har totalforbud mot alle former for tobakksreklame, markedsføring og sponsing.

Rundt ett av tre land har minimal eller ingen restriksjoner i det hele tatt på tobakkreklame, markedsføring og sponsing.

SKATTER HINDRER BRUK AV TOBAKK
Tobakksavgifter er den mest kostnadseffektive måten å redusere tobakksbruk på, særlig blant unge og fattige mennesker. En avgiftsøkning som øker tobakksprisene med 10 %, reduserer tobakksforbruket med ca. 4 % i høyinntektsland og ca. 5 % i lav- og mellominntektsland.

På tross av at slike tiltak er svært effektive, er det sjelden at så høye tobakksavgifter innføres.

Bare 33 land, med 10 % av verdens befolkning, har innført avgifter på tobakksprodukter, slik at mer enn 75 % av utsalgsprisen er skatt Skatteinntekter fra tobakksprodukter er i gjennomsnitt 269 ganger høyere enn kostnadene på tobakkskontroll, basert på tilgjengelige data.

Kilde: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/en/