Det Hvite Bånds handlingsplan for 2017-2019

Til Det Hvite Bånds landsmøtet i Sandefjord 2017

Norske Kvinners Kristne Avholdsforbund - Tilsluttet World Woman’s Christian Temperance Union

En rusfri verden” For Gud, heim og alle folk”Vårt formål
Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner, som på kristen grunn arbeider for å forebygge alle slags rusgifter, verne om familien, få kvinner med i avholdsarbeidet, fremme likestilling og mellomfolkelig fred og forståelse.

Vår Visjon:
Vår visjon er å støtte enhver i å velge en rusfri livsstil for å unngå helseskader og belastinger for pårørende og samfunnet forøvrig.

Vår Misjon: Inspirere, informere og aktivisere.
• Inspirere til et rusfritt liv
• Informere om skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler for brukeren selv, deres pårørende og samfunnet førøvrig
• Aktivisere - DHB vil jobbe for å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter for alle som ønsker det.

Vårt Håp:
Vårt håp er at Det Hvite Bånds arbeid og tiltak kan gjøre en forskjell i menneskers liv.
Vi ønsker å oppmuntre og vise muligheter til å tjene Gud og til å bygge sterke og ansvarsbevisste familier, noe som igjen vil påvirke nasjonenes verdisett. For at dette skal lykkes må vi opprettholde eget engasjement.

Mål for neste 2-års periode

Det Hvite Bånd, satsningsområder for neste 2-års periode:
1. Utvikle og gjennomføre rusforebyggende prosjekter samt videreføre eksisterende prosjekter
2. Gjøre Det Hvite Bånd til en aktiv organisasjon inne rusfeltet
3. Være orientert og oppdatert innen forskning på rusfeltet og ruspolitisk arbeid i Norge og internasjonalt
4. Sette fokus på sammenheng mellom rus og vold i nære relasjoner gjennom kampanjer, informasjon og tiltak
5. Fremme samarbeid med andre organisasjoner
6. Opprettholde arbeid for rent drikkevann og sanitæranlegg. (internasjonalt)
7. Opprettholde og styrke barne- og ungdomsarbeid
8. Vektlegge rusfritt samvær med barn og ungdom, særlig i høytidene og i feriene
9. Styrke og utvikle arbeidet i foreninger og kretser
10. Medlemspleie og medlemsverving


1. Utvikle og gjennomføre rusforebyggende prosjekter samt videreføre de eksisterende
DHB har lange tradisjoner med å fremme en rusfri livsstil og med å hjelpe mennesker med
rusproblemer. Dette arbeidet skal organisasjonen videreføre og utvikle. Organisasjonen skal arbeide i tråd med signaler fra Helsedirektoratet om økt satsing på prosjektarbeid i frivillige organisasjoner innen det rusforebyggende arbeidet.
Juniorrådet har startet kampanjen «Hverdagshelt» for å motivere og engasjere yngre medlemmer, i aldersgruppen 4-12 år. Barna får i oppdrag å være en «Hverdagshelt” som gir hjelp og støtte til vennene sine slik at de er i stand til å velge bort rusmidler. De skriver under på en erklæring (et sertifikat) om at de er en Hverdagshelt. Foresatte skriver under på en støtteerklæring til barnet, om å støtte dem i å gjennomføre oppdraget. Liknende prosjekter og aktiviteter skal gjennomføres framover.
På lederkonferansen 06-.08.10.2016 ble det holdt workshop og idedugnad for nye prosjekter og aktiviteter i DHB. Utgangspunktet for idedugnaden og det videre arbeidet framover er tiltak og aktiviteter som er realistisk å starte og gjennomføre i de enkelte kretser og foreninger. Aktiviteter/prosjekter skal være rusforebyggende og rusfrie.

Forlag til prosjekter og aktiviteter fra lederkonferansen 2016
• Sjelesorg
• Leksehjelp og andre etter skoletids-tilbud
• Musikk-og sangarrangement for eldre
• Konferanser og seminar om oppvekstsvilkår
• Rusfrie konserter
• Besøkstjeneste, Skyss tjeneste
• DHB bladet
• Leirarbeid
• Kreative kvelder, tilbud til barn, ungdom og familier
• Kafé, (ettervernstilbud) Lavterskel tilbud
• Konferanse/seminar for elever i ungdomsskolen og videregående skole
• Informasjon rettet mot ansatte i barnehager
• Dagsenter (Kafé)
• Babyteppe/gave til nyfødte, besøk og rusforebyggende informasjon samt bønnekort til nye mødre/foreldre

I løpet av 2016 har organisasjonen kartlagt alle aktiviteter og arbeidet som gjøres i kretser og foreninger. Gode rutiner for rapportering og kommunikasjon mellom de lokale lagene, landsstyret og landskontoret skal opprettholdes og videreutvikles for å sikre målrettet arbeid og effektiv bruk av resurser, både menneskelig og økonomiske.

a) Vektlegge rusforebyggende arbeid for barn, unge og familier
Skolene er en viktig arena for å holde rusforebyggende undervisning da vi når mange på en gang. Det kan ikke understrekes sterkt nok at bare seriøse aktører bør brukes. Som oftest blir dette tiltaket satt stor pris på av lærerne som har rusforebygging i skoleplanen.
Idrettsarrangement er det viktig å satse på for der er hele familien involvert.

b) Vektlegge sosialt arbeid
Sosialt arbeid drives aktivt i Det Hvite Bånd; blomstermisjon, besøkstjeneste, regelmessige åpne møter, telefonkontakt, fengselsbesøk, m.m. Målet er å finne prosjekter og oppgaver som lar seg gjennomføre i den enkelte forening eller krets. For eksempel, holde DHB-møter på ulike institusjoner, besøkstjeneste eller stand. Vis at vi bryr oss.

c) Vektlegge bruk av Bibel og bønn
Guds ord er grunnlag for all vår virksomhet. Vi vet aldri når vi kommer i kontakt med ufrelste mennesker. Derfor er det viktig å bringe Guds budskap i ord og handling. Man kan f.eks. invitere til frokostfelleskap med opplesing fra bibelen eller fra andakter i DHB bladet. Det er veldig mange muligheter hvis vi bare ser dem og bruker dem. Vi er aldri alene «når i bønn til Gud vi går.» Husk 12-bønnen. Bønn er sentralt i Det Hvite Bånd.


d) Barnesamlinger i hjemmet
Vær frimodig! Invitere barn inn i "varmen" til deg. Innholdet må være i DHB si ånd og etter avtale med foresatte.
Det er opp til den enkelte hvordan de vil gjennomføre det. Det kan være enkle samlinger.

2. Gjøre Det Hvite Bånd til en aktiv organisasjon innen rusfeltet
Det Hvite Bånd skal gjennom prosjekter, kampanjer og andre tiltak, jobbe med rusforebygging, styrking av familien, og kvinners rettigheter. Styrking av organisatoriske kunnskaper sentralt og lokalt skal også vektlegges slik at samarbeidet mellom landsstyret, landskontoret, kretser og lokallag er godt og effektivt.


3. Være orientert og oppdatert innen forskning på rusfeltet og ruspolitisk arbeid i Norge og internasjonalt
Fagkunnskap er essensielt. Det er viktig å ha oppdatert kunnskap om utvikling og endring innen rusfeltet og i samfunnet for øvrig, gjennom fagartikler, deltakelse på aktuelle fagkonferanser, seminarer, foredrag, DHB blad o.l. Det gir forståelse for hvordan rus påvirker enkeltindividet og dagens samfunn.
Å treffe fagfolk og andre aktører innen feltet inspirerer til videre innsats.
Det vil gi faglig oppdatering som igjen vil gi nye ideer til rusforebyggende tiltak.

4. Sette fokus på sammenheng mellom rus og vold i nære relasjoner, gjennom kampanjer, informasjon og forebyggende tiltak
Det Hvite Bånds prosjektgruppe skal med utgangspunkt i blant annet regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 og Norsk forskingssenters forskningsplan for vold og traumatisk stress 2014-2019, orientere seg om sammenhengen mellom rus og vold i nære relasjoner.
På bakgrunn av dette skal prosjektgruppen utarbeide informasjonsmateriale og foreslå prosjekter knyttet til dette. Prosjektgruppen skal videre orientere seg om offentlige, private og frivillige tiltak og arbeid som gjøres der og i andre frivillige organisasjoner innen feltet. Samarbeid med andre, relevante organisasjoner kan ha mange fordeler. Vi har allerede et samarbeidsprosjekt med Stiftelsen Åkra Blå Kors Ungdom som har motto:” Edru fordi vi ønsker det”

I regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 skrivers det innledningsvis:
Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem. Vold i nære relasjoner skaper utrygghet, kan medføre helseskader og tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er straffbare handlinger i strid med norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter.

Om frivillige organisasjoners rolle sier handlingsplanen følgende:
Om frivillige organisasjoners rolle arbeidet med voldsutsatte og voldsutøverer har en rekke frivillige organisasjoner, private tiltak og selvhjelps- og interessegrupper spilt en viktig rolle og i mange tilfeller inngår organisasjonene i det helhetlige hjelpetilbudet. Ofte vil de være et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Det frivillige hjelpeapparatet i Norge er i stor grad finansiert ved offentlige midler. Disse tjenestene kan i mange tilfeller tilby andre løsninger og kvaliteter enn det offentlige hjelpeapparatet.

a) Forebygging av vold
Ved å øke vår innsats for en rusfri verden, er vi aktive i å forebygge voldelig handlinger.
«I de nordiske landene er et flertall av voldstilfellene alkoholrelaterte. Jo mer man drikker og jo oftere man er beruset, desto mer sannsynlig er det både at man utøver vold og utsettes for vold.» (Kilde-Sirus)

Forebygging av vold er viktig av flere grunner; ikke bare for å begrense omfanget av fysiske skader, smerter og behov for medisinsk hjelp, men også for å redusere omfanget av ødelagte forhold og sosiale relasjoner. For å sikre generelle trygghet, er det viktig å innse den vesentlige rollen som særlig alkohol spiller for omfanget av vold. Her er det et betydelig potensial for å begrense voldsomfanget gjennom effektive alkoholpolitiske virkemidler og det må vi ta med oss.

b) Forebygging av mobbing
Det er viktig å gjøre det vi kan der vi bor for å forebygge mobbing. Bry deg om din neste.
Det er viktig å få beholde et godt selvbilde, noe som mobbing bryter ned. Alle har et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing, både på skolen, nabolaget og på arbeidsplassen.
Alle fortjener et miljø som er fritt for mobbing.
Minst 40 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing ukentlig eller oftere. Å bli utsatt for systematisk mobbing er den største risikofaktoren for psykiske lidelser blant barn og unge.
I tillegg blir disse mer utsatt for å havne i belastede miljø med alkohol og narkotika.

5. Fremme samarbeid med andre organisasjoner
Det Hvite Bånd har valgt representanter til å delta i ulike avholdsorganisasjoner og dette er viktig i arbeidet for en rusfri verden. Det kan det ha mange fordeler å samarbeide med andre organisasjoner. Ved å finne et felles grunnlag for samarbeid kan flere organisasjoner dra nytte av hverandres kompetanse, erfaring, medlemsmasse og målgrupper. Samarbeid kan foregå på mange måter, både som engangstiltak og mer langsiktige prosjekt, for eksempel gjennom kampanjer, kurs, konferanser, produksjon av informasjonsmateriell og annet. Foreninger og kretser oppfordres til å samarbeide med aktører innen rusfeltet i sitt lokalmiljø

6. Opprettholde arbeidet for rent drikkevann og sanitæranlegg
Mangel på rent vann gjør at det produseres, selges og drikkes sterke alkoholholdige drikker. Vannet som mange mennesker har tilgang til er sterkt forurenset og fører til sykdom og død, særlig blant småbarn. Det samme gjør manglende sanitæranlegg. Det Hvite Bånd vil fortsette å bidra til at mennesker verden over skal få tilgang til rent drikkevann og sanitæranlegg. Dette er en menneskerett og er ett av FNs mål.

7. Opprettholder og styrke barne- og ungdomsarbeidet
a) Barneleirene er et svært viktig, forebyggende arbeid. Store eller små grupper kan søke Det Hvite Bånds Olafiafondet om midler til å ha barneleir. Dette er en god arena til å formidle enkelt budskap om farer med både rus og andre relevant emner.
Her kan man formidle Guds ord, være et godt forbilde og være åpen og lyttende. Det er
viktig for barn å ha kontakt med voksne som får barn til å føle seg sett.

b) Drive rusforebyggende informasjons og opplysnings arbeid på ulike arenaer.
f.eks. skoler, konfirmantgrupper, videregående skoler og ulike barne- og
ungdomsgrupper.

c) Delta med stand på ungdomsfestivaler. Annet utadrettet arbeid blant ungdom.
Landskontoret har brosjyrer og informasjonsmateriell til utdeling.

d) «Hverdagshelt”, kampanje er satt i gang for å bevisstgjøre de unge og styrke organisasjonen.
Barn og unge kan oppmuntres til å bruke Det Hvite Bånds nettsider, nasjonalt og
internasjonalt.

8. Vektlegge rusfritt samvær med barn og familien, særlig i høytiden og i feriene
Positivt, rusfritt samvær og aktiviteter med barn og unge er et enkelt og gjennomførbart
rusforebyggende tiltak.
Ferien er en glimrende anledning til å være gode rollemodeller. For å være tilgjengelig og for å få en god kommunikasjon i familien, er det viktig at alle legger fra seg alt elektronisk utstyr! Da er det mulig å tilbringe kvalitetstid sammen og skape minner som varer og varmer. Det å snakke og være sammen i familien er viktig - det er forebyggende og gjør det lettere å ta opp og avverge problemer. «Jobb er ikke det eneste i livet, selv om enkelte tror at barn ikke trenger annet enn penger. Samfunnet er blitt slik. Jobb er viktigere enn familie og det å tilbringe tid sammen. Vi er hypersosiale på nettet. Samtidig vet vi at sosiale medier kan ende opp med å bli usosiale medier, og at mange unge føler seg ensomme på tross at de har mange venner på sosiale medier.” Kilde: Halldis B. Volle, Ungdom & Media

9. Styrke og utvikle arbeidet i foreninger og kretser
a) DHB bladet er bindeleddet fra sentralt hold. Det er på 40 sider og kommer ut fire ganger i året. Avdelings ledere skriver oppbyggelige og lærerike innlegg i DHB bladet.
Kretser og foreninger sender også inn artikler med bilder som er til inspirasjon.
Alle er oppfordret til å bruke bladet for å gi informasjon på forenings- og kretsmøter.
Målet er å effektivisere arbeidet i alle kretser og lokallag ved hjelp fra sentralhold.
b) Deltagelser på relevante kurser og seminarer

Det er viktig for å klare å holde seg oppdatert på utviklingen innen rusfeltet. Det må prioriteres videreformidle informasjon i kretsen og på lokalt plan.
c) Det er nødvendig at vi oppmuntrer og støtte hverandre og be for arbeidet. Husk 12- bønn.

10. Medlemspleie og medlemsverving.
a) DHB ønsker å ta godt vare på alle våre medlemmer. Det er viktig at også de som har vært med lenge i DHB fortsatt opplever tilhørighet og at de er av betydning. Dette kan man gjøre ved å f.eks. besøke søstre som ikke kan komme på møtene.

b) Det er viktig at medlemmer i DHB oppmuntres til å ta ansvar slik at hver krets har kontaktpersoner. Det er også viktig medlemmer møter opp på kretsmøtene og andre arrangement for å oppleve felleskap, få faglig påfyll og inspirasjon

c) For Det Hvite Bånds fremtid er det viktig aktivt å verve nye medlemmer.

d) DHB sentralt skal arbeide for at medlemmene holdes informert om utvikling og forskning knyttet til rusproblematikk og rusforebyggende arbeid. DHB blad skal brukes til å deles ut, samt oppdaterte brosjyrer.
e) DHB sentralt skal arbeide for at medlemmene får organisatorisk opplæring og bistand slik at arbeidet i foreninger og kretser blir mer effektivt og aktivt.
f) GODKJENT av landsstyret 3.9.2017