HANDLINGSPLAN 2016-2017

HANDLINGSPLAN 2016-2017 TIL LANDSMØTE PÅ STORD 2015

Tilsluttet World Woman’s Christian Temperance Union
En rusfri verden – “For Gud, Heim og alle Folk”

En rusfri verden – “For Gud, Heim og alle Folk”

 

Vårt formål: Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner, som på kristen grunn arbeider for   å forebygge alle slags rusgifter, verne om familien, få kvinner med i avholdsarbeidet,fremme likestilling i borgerrettigheter og mellomfolkelig fred og forståelse.

Vår Visjon: En levende og velfungerende Hvite Bånd-organisasjon.

Vår Misjon: Å støtte enhver i å velge en rusfri livsstil for å unngå helseskader og andre problemer

Vårt Håp: Å delta i arbeid som kan gjøre en forskjell i menneskers liv, oppmuntre og gi    mennesker  muligheter til å tjene Gud og til å bygge sterke og ansvarsbevisste familier, noe  som igjen vil påvirke nasjonenes verdisett.

 

 

Mål for neste 2-års periode:

 

 1. Gjøre Det Hvite Bånd til en livskraftig organisasjon ved å gjøre oss mer synlig
 2. Fremme samarbeid med andre organisasjoner
 3. Fortsette å ha rent drikkevann som prosjekt
 4. Holde oss orientert og oppdatert om nye artikler fra fagfolk i helse-Norge
 5. Opprettholde barneleirer
 6. Vektlegge mer samvær med barna og familien, særlig i høytiden og i feriene
 7. Avdelingsarbeid
 8. Prosjekter
 9. Medlemspleie/medlemsverving
 10. Forebygging av vold
 11. Forebygging av mobbing

 

 1. 1.       Vi ønsker at Det Hvite Bånd skal være en livskraftig organisasjon

Vi arbeider med å opprettholde og styrke vårt eksisterende arbeid rundt i landet. 

Både nye gamle og nye medlemmer og andre interesserte, oppfordres til å delta på lokale DHB- arrangement. Det gir ny giv og inspirasjon til videre arbeid.  DU ER VIKTIG!

 

Uansett hvor man bor i landet kan man benytte muligheten til å påvirke politikere, for eks. på kommuneplan, for å redusere alkoholforbruket i Norge.  Det er kommunestyrene som bestemmer antall skjenkesteder, skjenketider, osv. Din påvirkning kan være avgjørende.

 

                                 

 1. 2.       Fremme samarbeid med andre organisasjoner

      Det Hvite Bånd har representanter i ulike avholdsorganisasjoner og dette er  viktig. I arbeidet for en rusfri verden, er det viktig å samarbeide med andre organisasjoner. Slik kan må få større nedslagskraft for vårt budskap. 

 

 

 1. 3. Fortsette å ha som prosjekt å arbeide for rent drikkevann, som er en menneskerett:

Mangel på rent vann gjør at kvinner og menn produserer, selger og drikker sterke alkoholholdige drikker.   Vannet de har tilgang til er sterkt forurenset/giftige og gjør dem syke.

 

 1. 4. Holde oss orientert og oppdatert om nye artikler fra fagfolk i helse-Norge

Fagfolk i helse-Norge advarer mot økninger i alkoholkonsumet, det fokuseres blant annet på å få alle til å leve et sunnere liv.  Det Hvite Bånd har alltid vært klar over den store skadevirkningen alkohol medfører. 

Et av temaene vår organisasjon har fokusert på er skadevirkning av alkohol under svangerskapet. (Føtalt alkoholsyndrom, forkortet FAS (etter engelsk Fetal Alcohol Syndrome) 

DHB vil fortsette med å advare mot farene ved å drikke alkohol under graviditeten og støtter oss på forskning som er gjort rundt dette nasjonalt og internasjonalt.

Sammen med fagfolk står vi sterkere.

 

5.  Opprettholde barneleirer

     Det Hvite Bånd ser detsvært viktig med forebyggende arbeid. Vi arbeider videre med å tilby leirskole opphold for barn.

     Store eller små grupper kan søke om midler fra DHBs Olafia- fond. I arbeidet med barn og unge søker DHB å formidle et enkelt budskap knyttet til farer med rus, og andre relevant emner.

       Videre er det DHBs mål å formidle Guds ord, være et godt forbilde og være åpen og lyttende.

       Vi vil at barn skal føle seg SETT!

        Landskontoret har brosjyrer og plakater til utdeling.

       Ta kontakt med Landskontoret hvis du ønsker å få tilsendt informasjonsbrosjyrer fra osS: dhbsek@actis.no

     

 

6.  Vektlegge mer samvær med barna og familien, særlig i høytiden og i feriene

Ferien er en glimrende anledning til å legge fra seg telefonene – og fjerne seg fra andre skjermer – for å tilbringe kvalitetstid sammen og skape minner som varer og varmer.  Kommunikasjonen i familien er viktig - det er forebyggende og gjør det lettere å avverge problemer. Barna er vår største ressurs og de voksne må ta sitt ansvar og sørge for rusfrie soner, særlig rundt høytidsdager.

     

7.  Avdelingsarbeid

Vi ser viktigheten av å jobbe i nærmiljøet og oppfordrer kretser og lokallag til å informere og inspirere på lokale møter og kretsmøter.   Målet er åeffektivisere arbeidet i alle kretser og lokallag.   

 

8.   Prosjekter

DHB ønsker å gjennomføre enkle prosjekter der en involverer venner og kjente, og kan bidrar til økt kjennskap til DHBs arbeidet og til å rekruttere nye medlemmer.  

Vi vil:

(a) Vektlegge rusforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og familier

Skolene er en viktig arena for å holde rusforebyggende undervisning da vi når mange på en gang.  Det kan ikke understrekes sterkt nok at bare seriøse aktører bør brukes.  Som oftest blir dette tiltaket satt stor pris på av lærerne som har rusforebygging i skoleplanen.

 

     (b) Vektlegge sosialt arbeid

Sosialt arbeid i regi av Det Hvite Bånd: Blomstermisjonen, besøkstjeneste, utsending av kort og telefonkontakt, fengselsbesøk. Her er vår målsetning å videreføre arbeidet med prosjekter og oppgaver knyttet opp mot dette.

For eksempel kan det holdes DHB- møter på ulike institusjoner, aldershjem, e.l. og vise at

VI BRYR OSS!

 

(c) Vektlegge bruk av Bibel og bønn:

Guds ord er grunnlag for all vår virksomhet, det er for viktig for oss å formidle Guds budskap i ord og handling. Hver dag kl.12 er det mange mennesker i vår organisasjon som setter av tid til bønn, dette kaller vi 12-bønn. Vi er aldri alene "når i bønn til Gud vi går".

Bønn er sentralt i Det Hvite Bånd.

 

(d) Oppmuntre til barnesamlinger i hjem:

Vær frimodig!  Inviter barn inn i "varmen" til deg, i det Hvite Bånds ånd.

Det er opp til den enkelte hvordan de vil gjennomføre det.  Det kan være enkle samlinger.  

   

9.  Jobbe med medlemspleie og medlemsverving

a)      Vi gjør vårt beste for å ta godt vare på medlemmer som av ulike årsaker ikke kan være aktive lenger.  Det er viktig at alle opplever tilhørighet og at man er av betydning.

Det er viktig å oppmuntre våre medlemmer til å ta ansvar slik at hver Krets har en kontaktperson.

b)      Det er selvsagt også viktig for DHB fremover at vi er aktive med å verve nye medlemmer.

10.   Forebygging av vold

 Ved å øke vår innsats for en rusfri verden, deltar vi aktivt med å forebygge voldelig handlinger, både i nære relasjoner og i samfunnet for øvrig.

 «I de nordiske landene er et flertall av voldstilfellene alkoholrelaterte. Jo mer man drikker og jo oftere man er beruset, desto mer sannsynlig er det både at man utøver vold og utsettes for vold.»  (Kilde - Sirus)

 

Forebygging av vold er viktig av flere grunner; ikke bare for å begrense omfanget av fysiske skader, smerter og behov for medisinsk hjelp, men også for å redusere omfanget av ødelagte

vennskap og sosiale relasjoner og for å sikre tryggere omgivelser for mange. Den vesentlige rollen som særlig alkohol spiller for omfanget av vold, tilsier at det er et betydelig potensial for å begrense voldsomfanget gjennom effektive alkoholpolitiske virkemidler.   

 

11.   Forebygging av mobbing

Det er viktig å gjøre det vi kan i vårt nærmiljø for å forebygge mobbing.  Alle har et ansvar for å ta et oppgjør med mobbing, både på skolen og på arbeidsplassen. Alle fortjener et miljø fritt for mobbing. Minst 40 000 barn og unge i Norge utsettes for mobbing ukentlig eller oftere. Å bli utsatt for systematisk mobbing er den største risikofaktoren for psykiske lidelser blant barn og unge. I tillegg er ofre for mobbing mer tilbøyelig til å havne i belastede miljø med alkohol- og narkotikamisbruk.